MŽP ČR stanovilo průzkumné území Chvalovice-Lužice-Lhenice

I přes radikální nesouhlas všech dotčených obcí tak ministerstvo vyhovělo žadateli AD FUTURE MINERALS s.r.o. a stanovilo území na průzkum ložiska vyhrazených nerostů, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy (Be, Cs, Li, Nb, Rb a Ta), a to na dobu 5 let. Rozloha průzkumného území: 10,644842 km2 a plošný podíl: Chvalovice 35,2 %  / Lužice 7,4 […]

Při příjezdu do obce přibyly nové dopravní značky

Na častý pohyb koní a jezdců po silnici III. třídy upozorní projíždějící řidiče nové dopravní značky. Ty nechalo vedení obce instalovat na návrh Františka Pöschla, který, dle svého vyjádření, byl z okna svého domu již mnohokrát svědkem řady nebezpečných situací. Starostka žádá všechny „koňáky“ o maximální opatrnost na silnici a ohleduplnost při jízdě po pozemcích […]

Obec podpoří narozené děti

Jednorázovým finančním příspěvkem ve výši 5 000 Kč podpoří Obec Lužice ze svého rozpočtu každé dítě s trvalým bydlištěm v obci, narozené v termínu od 1.1.2022 – 31.12.2024. O finanční příspěvek rovněž obec požádala Jihočeský kraj, v rámci vyhlášeného dotačního programu na podporu narozených dětí. Jihočeský kraj podpoří narozené děti shodnou částkou jako obec. V […]

Průzkumné území na těžbu živce a křemene zrušeno

Ministr životního prostředí na základě obcí podaného rozkladu zrušil napadené Rozhodnutí č.j. MZP/2023/212/1014 o prodloužení doby platnosti stanovení průzkumného území na těžbu živce a křemene v k.ú. Lužice a celé řízení zastavil. K dnešnímu dni tedy není ve správním území obce stanoveno žádné průzkumné území.

Obec Lužice obdržela dotaci

Název akce: ošetření řezem 6 ks dubu letního v k.ú. Lužice u Netolic. Na základě podané žádosti o poskytnutí dotace z programu Z1512 Národní plán obnovy – komponenta 2.9. – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, obdržela obec dotaci ve výši 40 130 Kč, což představuje 89,1 % vynaložených […]

Informace o zahájení správního řízení ve věci stanovení průzkumného území

Jedná se o nové řízení s odlišným žadatelem – firmou AD FUTURE MINERALS s.r.o.. Týká se k.ú. Chvalovice, Lužice a Lhenice.  Ministerstvo životního prostředí dne 19.9.23 oznámilo zahájení správního řízení na průzkum ložiska vyhrazených nerostů, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy. Dotčené průzkumné území je o rozloze 10,6 km2. Nyní ve spolupráci s právníkem […]

Informace ke stanovení průzkumného území na těžbu živce a křemene v k.ú. Lužice

Dopisem ze dne 28.6.23 zahájilo Ministerstvo životního prostředí na základě žádosti od firmy GET s.r.o. řízení o prodloužení platnosti Rozhodnutí o stanovení průzkumného území na těžbu živce a křemene v k.ú. Lužice ze 7.7.2020 o 2 roky. Dne 15.7. bylo odesláno zamítavé stanovisko za Obec Lužice spolu s nesouhlasnými stanovisky většiny vlastníků dotčených pozemků. MŽP […]

Svoz komunálního odpadu

Každé úterý zajišťují Technické služby Prachatice s.r.o. svoz komunálního odpadu v obci.