Obecní úřad

Lužice 23, 384 11 Netolice

+420 606 642 944

Starosta obce

Úřední hodiny

Pondělí 17:30 - 19:30 hod

1. Název

Obec Lužice

2. Důvod a způsob založení

Obec Lužice je základním územním samosprávným společenstvím občanů dle § 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Dle § 2 je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Posláním obce Lužice je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon přenesené působnosti za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce, starosta a místostarosta. Zastupitelstvo obce zřídilo finanční a kontrolní výbor.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Obec Lužice

Lužice 23

384 11 Netolice

E-podatelna: kontaktní formulář na webových stránkách obce, nebo na adrese: starosta@obec-luzice.cz

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Lužice

Lužice 23

384 11  Netolice

(Jihočeský kraj, okres Prachatice)

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny
Pondělí: 17.30 – 19.30

4.4. Telefonní čísla

Telefonní čísla: 

606642944 / 388 324 418

4.5. Elektronická adresa internetových stránek

www.obec-luzice.cz

4.6. Adresa podatelny

Lužice 23

4.7. Elektronická adresa podatelny

E – podatelna – kontaktní formulář na webových stránkách obce / e-mailová adresa: starosta@obec-luzice.cz

4.8. Datová schránka

45banac

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro případné platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 16222281/0100. Komerční banka, a.s.

6. IČO

Identifikační číslo organizace (IČO): 00583073

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Není plátce

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů najdete v záložce Úřední deska
Obecně závazné vyhlášky – v záložce Úřední deska, či ve Sbírce právních předpisů na odkazu <zde>
Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva
Výroční zprávy viz. odkaz v bodě č. 14.

8.2. Rozpočet

Schválený rozpočet na aktuální rok a Střednědobý výhled rozpočtu na 3 leté nadcházející období je zveřejněn na elektronické úřední desce.
Archiv dokumentace týkající se rozpočtu, střednědobého výhledu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu obce je na odkazu <zde>

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce telefonicky, nebo e-podatelnu.

11. Předpisy

11.1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

11.2. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

Vyhlášky a nařízení jsou zveřejněny na elektronické úřední desce obce a ve Sbírce právních předpisů

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách: vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
Úplné znění zákonů lze získat na adrese: www.zakonyprolidi.cz

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Lužice je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad
Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
materiálové náklady pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
odeslání informací žadateli
odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
balné (paušální sazba)
poštovné dle aktuálního ceníku
telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Zatím nevydána.

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

13.2. Výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

VZ za rok 2023 <zde>

VZ za rok 2022 <zde>

15. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Jan Kotrba

Telefon: 606 641 030
E-mail: kotrba@gdprpartners.cz

small_c_popup.png

Rádi Vám odpovíme.

Formulář pro Vaše dotazy.